Vertrouwenscontactpersonen

IJsvereniging Zoetermeer wil niet alleen een sportieve en gezellige vereniging zijn, maar ook een veilige omgeving. Er wordt serieus omgegaan met incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie.

Speelt er iets waardoor je je niet prettig of veilig voelt? Bij jezelf, of bij een team- of clubgenoot? Neem dan contact op met Marc of Rosalie, onze vertrouwenscontactpersonen. Zij bieden een luisterend oor en kunnen met je meedenken over wat jij in die situatie kunt doen. 

Vertrouwenscontactpersoon Rosalie Vertrouwenscontactpersoon Marc
RosalieVCP@yvz.nl  MarcVCP@yvz.nl

Liever telefonisch contact?! Stuur een mail met jouw telefoonnummer en ze nemen direct contact met je op! 

Veiligheid

Binnen de schaatssport is veiligheid een belangrijk thema. De scherpe schaatsen, hoge snelheden en de harde ondergrond zijn aandachtspunten voor de fysieke veiligheid van iedere beoefenaar van deze sport. Zo ook bij IJsvereniging Zoetermeer. Maar ook de sociale veiligheid is een belangrijk thema. Ook bij de schaatssport is sexuele intimidatie een niet te onderschatten risico. Zowel de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid staan bij IJsvereniging Zoetermeer hoog in het vaandel. Daarom heeft YVZ een Beleid Veiligheid ontwikkeld.

Fysieke veiligheid
Training en begeleiding vormen belangrijke middelen waarmee de risico’s worden beperkt. Bij de indeling van de diverse schaatsuren wordt ernaar gestreefd de snelheidsverschillen zoveel mogelijk te beperken. Daarmee wordt de kans op ongelukken verkleind.
Ook blessurepreventie heeft onze aandacht. Daarvoor zijn we in overleg met diverse (para-)medische instellingen om te komen tot samenwerkingsverbanden. Doel daarbij is dat we bij YVZ op een verantwoorde manier weten om te gaan met onze sport en onze trainingsintensiteit. Een tweede doel is voor onze leden de stap naar professionele hulp zo klein mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat zij snel toegang hebben tot de juiste medische zorg, als zich toch een blessure voordoet.
Een thema dat nu actueel is, is het dragen van snijvaste kleding en een helm. Bij shorttrack is dit al verplicht. Voor de langebaan is de discussie nu gaande. Wij volgen met interesse de discussie die in Nederland gevoerd wordt en proberen het thema ook binnen de vereniging onder de aandacht te brengen. We willen het dragen van beschermende kleding stimuleren, maar vooralsnog niet verplicht stellen. Als er toch een ongeval plaatsvindt, heeft YVZ ervoor gezorgd dat de trainers voldoende zijn opgeleid om eerste hulp te kunnen bieden.

Sociale veiligheid
Helaas komen sporters, en ook sportbegeleiders, wel eens in een situatie die als sexueel intimiderend kan worden ervaren. Het komt overal voor: op school, in de disco en dus mogelijkerwijs ook binnen een schaatsvereniging. Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Hiervoor hebben we binnen onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen: Ingrid Wisse en René van Riel.
De vertrouwenscontactpersonen spelen een rol in situaties waarin niemand terecht wil komen. Om dat te voorkomen hebben we een aantal algemene omgangsregels opgesteld, die gelden voor iedereen binnen de vereniging. Deze gedragsregels moeten worden gerespecteerd en we kunnen elkaar hierop aanspreken.
Voor onze vrijwilligers, en dan specifiek voor de vrijwilligers die met minderjarigen in contact komen hebben we gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels worden gehandhaafd. Dat betekent dat het schenden van die gedragsregels consequenties kan hebben, in het uiterste geval zelfs royement van de vereniging. Meer hierover lees je onder “een veilige sportomgeving bij YVZ”
Het is onze uitdrukkelijke wens dat bij IJsvereniging Zoetermeer een gezonde omgangssfeer heerst en dat wij veilig en verantwoord onze sport kunnen beoefenen met respect voor elkaar en misschien zelfs vriendschap.

Een veilige sportomgeving bij YVZ

Omgangsregels IJsvereniging Zoetermeer
Binnen sportverenigingen in het algemeen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten
is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimtes vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Hieronder worden de basis omgangsregels vermeld zoals deze binnen IJsvereniging Zoetermeer worden gehanteerd. Iedereen binnen de vereniging dient zich aan deze regels te houden.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Aannamebeleid vrijwilligers

IJsvereniging Zoetermeer wil een veilige en betrouwbare vereniging zijn voor al haar leden. Wij hanteren daarom een aanname beleid waarmee we hopen ernstige problemen te voorkomen.
Het aannamebeleid voor vrijwilligers is onderdeel van het Vrijwilligersbeleid van IJsvereniging
Zoetermeer, dat bestaat uit verschillende onderdelen waardoor de vereniging een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. Wij willen natuurlijk dat al onze sporters in veilige handen zijn. Voordat we iemand als vrijwilliger in onze vereniging opnemen, worden de onderstaande stappen ten minste doorlopen:
• we houden een kennismakingsgesprek
• we checken referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger eventueel vandaan komt)
• we vragen om de 3-5 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag aan van de vrijwilliger
• we maken de vrijwilliger bekend met gedragsregels van IJsvereniging Zoetermeer

Gedragsregels vrijwilligers

Deze gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers die met minderjarigen in contact komen. Wij zorgen ervoor dat deze duidelijk zijn en nageleefd worden door sociale controle en open communicatie.
Voor alle vrijwilligers die in contact zijn met minderjarige jeugdleden geldt:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwens(contact)persoon

Voor wie?
Elk lid (of de ouders) en elke vrijwilliger van IJsvereniging Zoetermeer kan zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

Rol
De rol van de vertrouwenscontactpersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon om preventieve maatregelen te nemen.
De vertrouwenscontactpersoon heeft een andere rol dan een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid om hulp te bieden bij integriteitsschendingen. De vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt binnen de vereniging, die als er sprake is van (of het vermoeden van) integriteitsschending, maar is niet opgeleid om zelf de hulp te bieden. YVZ heeft zelf geen vertrouwenspersonen, maar kan daarvoor terugvallen op vertrouwenspersonen van het NOC NSF. Het is voor iedereen mogelijk om rechtstreeks met de vertrouwenspersonen van het NOC NSF contact op te nemen, maar om de drempel zoveel mogelijk te verkleinen zijn binnen de vereniging de vertrouwenscontactpersonen te benaderen.

Integriteitsschendingen
Deze zijn als volgt samen te vatten:

 • seksuele intimidatie,
 • agressie en geweld,
 • treiteren/ pesten,
 • discriminatie,
 •  intimidatie,
 • ongewenste omgangsvormen.

Status binnen de vereniging:
De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van IJsvereniging Zoetermeer en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging. Een vertrouwenscontactpersoon moet onafhankelijk kunnen functioneren en mag daarom geen zitting hebben in het bestuur.
Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan het Dagelijks Bestuur over zijn/haar werkzaamheden. De rapportage van de vertrouwenscontactpersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Liever contact met iemand van buiten de YVZ?
Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. De NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: hulplijn@noc-nsf.nl.

Begrippenlijst

Seksuele intimidatie
Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of
onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden
beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in
gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een
beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van
bedreiging of straf.

Aanranding of verkrachting.
Agressie en geweld Voorvallen waarbij een persoon psychisch en/ of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

Treiteren/ pesten
Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meer personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.

Discriminatie
Het maken van onderscheid tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

Intimidatie
Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.

Andere ongewenste omgangsvormen
Opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat: uitingen, direct of indirect, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij of zij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is. Vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteenlopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander
een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en). Desondanks gaan de ongewenste omgangsvormen door of worden herhaald.

Signalen
Leden en vrijwilligers van de vereniging nemen zaken waar, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden gepleegd, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken.

Onze sponsoren: